Algemene Voorwaarden en privacystatement

Algemene Voorwaarden en privacystatement

De adviseurs van PROGRES  conformeren zich aan de regels van de orde voor organisatieadviseurs en organisatiekundigen (OOA).

PROGRES levert volgens de voorwaarden van de OOA en van de ROA (Raad van Organisatieadviseurs en – kundigen).

Wij hechten aan een goede en open relatie met onze klanten en doen er alles aan om deze relatie én onze professionaliteit hoog te houden.

Exoneratiebeding: Onze aansprakelijkheid en die van onze medewerkers blijft ten alle tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium voor het onderdeel van onze werkzaamheden dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, tenzij een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld.

Vrijwaringbeding: U zult ons en onze medewerkers te allen tijde vrijwaren van alle vorderingen van derden die op enige wijze volgen uit of samenhangen met, door ons ten behoeve van u verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld.

Privacystatement: een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij van groot belang. Wij houden ons aan de wet en regelgeving op het gebied van bescehrming van persoonsgegevens zoals ook in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG wordt gesteld. Op verzoek is ons privacystatement beschikbaar.